Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Ordinul nr. 772, din 6 septembrie 2007, privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii.

(MO al României, Partea I, nr. 701, din 17 octombrie 2007)

Pentru început, trebuie să ştim că, potrivit prevederilor acestui ordin cu caracter normativ, pot fi recunoscute ca organizaţii de producători în sectorul pescuitului şi acvaculturii orice organizaţie sau grup de organizaţii, constituite din iniţiativa producătorilor, care întrunesc condiţiile cuprinse în regulamentele comunitare şi au drept scop garantarea practicării raţionale a pescuitului şi acvaculturii, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de vânzare a producţiei.

Una dintre reglementările comunitare în domeniu o constituie Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000. (Art. 1 din ordin)

Pentru obţinerea recunoaşterii organizaţiilor de producători, solicitanţii trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură cereri însoţite de documentele şi informaţiile stabilite în regulamentele comunitare, astfel:

Pentru pescuitul comercial:

• statutul organizaţiei de producători;
• lista membrilor şi ambarcaţiunilor organizaţiei de producători;
• lista centrelor de primă vânzare autorizate, unde are loc prima vânzare de către membrii organizaţiei;
• normele adoptate de organizaţie;
• identitatea persoanelor împuternicite de organizaţie pentru a acţiona şi semna în numele acesteia;
• bilanţul contabil al organizaţiei pe anul anterior, din care să rezulte capacitatea financiară a organizaţiei;
• centralizator cu declaraţiile de descărcare pe ultimele 12 luni, pentru fiecare membru.

Pentru acvacultură: statutul organizaţiei, lista membrilor organizaţiei, normele adoptate de organizaţie, identitatea persoanelor împuternicite, bilanţul contabil pe anul anterior şi centralizatorul facturilor de vânzare pe ultimele 12 luni, pentru fiecare membru (Art. 6).

Aşa cum este şi firesc, după depunerea documentaţiei, personalul specializat din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură verifică realitatea datelor şi informaţiilor depuse şi întocmeşte un proces-verbal de constatare, care stă la baza emiterii avizului de recunoaştere. (Art. 7).

Avizul de recunoaştere se emite de către Agenţie, în termen de 3 luni de la data depunerii documentaţiei, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite de lege. (Art. 8).

În cazul în care o organizaţie de producători în domeniu nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute în regulamentele comunitare şi în ordinul de faţă, Agenţia de resort va comunica acesteia intenţia de a i se retrage recunoaşterea. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data înştiinţării. (Art. 10).

Evidenţa organizaţiilor de producători în domeniu se ţine în Registrul unic, organizat la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. (Art. 9).

Cele 7 anexe, ce fac parte integrantă din ordin, se referă la zonele de pescuit şi volumul minim de producţie anuală, modelul cererii de recunoaştere, modelul procesului-verbal de constatare, al avizului de recunoaştere, al Registrului unic de evidenţă, precum şi la modelul deciziei de retragere a recunoaşterii.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2007

Vizualizari: 536֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI