Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Totul despre fondurile europene (III)

Pentru a putea beneficia de fondurile europene în vederea finanţării propriei afaceri trebuie să vă încadraţi într-o categorie de beneficiar eligibil sau, după caz, să deveniţi unul eligibil.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?

• Investiţiile cu specific agricol sunt destinate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi altor întreprinderi care au mai puţin de 750 angajaţi şi o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane de euro;

• Pentru investiţiile cu specific forestier, beneficiarii pot fi micro-întreprinderi care au mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri ce nu depăşeşte 2 milioane de euro.
Trebuie avut în vedere că, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii:

- o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice;

- dacă la întocmirea situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive;

- în cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost aprobate în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii.

Valoarea fondurilor care pot fi accesate

Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile în proporţii clar stabilite în funcţie de valoarea totală a proiectului, astfel:

• 50% din costurile totale de investiţie aprobate ale proiectelor şi o valoare a sprijinului până la 750.00 euro pentru microîntreprinderi şi unităţi de colectare, depozitare, condiţionare şi refrigerare a produselor agricole deţinute de cooperative şi grupuri de producători;

• 45% din costurile totale de investiţie aprobate ale proiectelor şi un sprijin financiar de până la 2.000.000 euro pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Dacă investiţia se realizează în Regiunea Bucureşti-Ilfov procentul ajutorului financiar scade la 40%.

• 50% din costurile totale de investiţie aprobate ale proiectelor şi un sprijin nerambursabil până la 2.000.000 euro pentru unităţile din sectoarele lapte şi carne, care au programe de restructurare până în 2009;

• 25% din costurile de investiţie aprobate ale proiectelor şi un sprijin nerambursabil până la 2.000.000 euro pentru întreprinderile care nu intră în categoria de mai sus, dar al căror număr al angajaţilor nu depăşeşte 750, iar nivelul cifrei de afaceri este inferior sumei de 200 milioane euro. Prin FEADR, pentru investiţiile finanţate prin această măsură puteţi primi fonduri nerambursabile de maximum 2.000.000 euro pentru proiectul dumneavoastră.

Cum se primesc banii?

În decurs de maximum 3 luni de la semnarea contractului, în calitate de beneficiar trebuie să prezentaţi primul Dosar de achiziţii şi Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererii de plată.

Prin această declaraţie de eşalonare, beneficiarul îşi stabileşte singur etapele în care doreşte să primească banii de la APDRP şi se angajează că va respecta aceste etape.

După efectuarea achiziţiilor, beneficiarul depune Dosarul cererii de Plată la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP), care va fi verificat şi aprobat de către experţii APDRP, după care se vor efectua plăţile solicitate care sunt identificate ca eligibile.

Pentru ce se acordă fonduri nerambursabile?

Banii vor fi acordaţi pentru susţinerea proiectelor care urmăresc realizarea investiţiilor din industria de prelucrare a produselor agroalimentare şi industria forestieră:

Fondurile totale alocate României pentru aceste tipuri de investiţii de către Uniunea Europeană (80%) şi Guvernul României (20%) sunt de 1,07 miliarde de euro.

Finanţarea investiţiilor

Măsura nr. 123

Fondurile nerambursabile vor fi folosite pentru:

• îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectoarele de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere;
• dezvoltarea de noi produse şi tehnologii, procedee şi tehnologii conexe;
• îmbunătăţirea aplicării şi respectării standardelor de siguranţă alimentară, prin respectarea cerinţelor comunitare.

Pentru produsele agricole

1. Construirea, modernizarea şi achiziţionarea de clădiri şi alte activităţi necesare pentru infrastructura rutieră internă, utilităţi şi racorduri necesare realizării proiectului;
2. Construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gros;
3. Achiziţionarea de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;
4. Construcţia şi modernizarea de laboratoare;
5. Achiziţionarea de noi mijloace de transport specializate;
6. Achiziţionarea terenurilor pentru construcţii cu scop administrativ şi de producţie, care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
Pentru produse forestiere:
7. Construcţii noi şi modernizări pentru toate categoriile de clădiri necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi şi branşamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
8. Investiţii noi pentru clădiri, instalaţii, maşini şi echipamente şi/sau modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente pentru obţinerea de produse noi, pentru respectarea standardelor de mediu şi pentru producerea de combustibil ecologic;
9. Investiţii noi pentru achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru unităţile de procesare, depozitare şi marketing.
De asemenea, pot fi finanţate:
10. Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
11. Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
12. Costurile generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe de certificare pentru pregătirea implementării proiectului:
13. Achiziţionarea de software.

Pentru ce NU se acordă finanţare?

Trebuie să ţineţi cont de faptul că există un anumit set de investiţii care nu vor putea primi fonduri nerambursabile prin Măsura nr. 123. Practic, aceste investiţii vor fi identificate ca investiţii neeligibile:

• Construcţia sau modernizarea locuinţei;
• Achiziţionarea de bunuri second-hand;
• Achiziţionarea unui teren pentru construcţii cu scop administrativ şi de producţie ce depăşeşte 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
• Taxa pe Valoarea Adăugată, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile;
• Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
• Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
• Costuri privind contribuţia în natură;
• Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
• Costuri privind promovarea produselor pe piaţa internă prin expoziţii, reclame şi publicitate;
• Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate.
• Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;
• Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 – simpla înlocuire reprezintă o investiţie care doar înlocuieşte o clădire existentă sau o maşină (aparat, mecanism) sau părţi din aceasta, fără a creşte capacitatea de producţie cu mai mult de 25% sau fără a implica schimbări în natura producţiei sau a tehnologiei implicate.

Investiţiile prezentate mai sus pot fi categorisite şi ca investiţii tangibile şi investiţii intangibile. Astfel, toate investiţiile de 1 la 9 sunt investiţii corporale, în timp ce investiţiile de 10 la 13 sunt încadrate ca investiţii necorporale.

Nu se vor finanţa:

• Investiţii în procesarea trestiei-de-zahăr sau a sfeclei-de-zahăr care nu se încadrează în cota alocată;
• Investiţii în procesarea tutunului;
• Investiţii în activitatea de cercetare pentru obţinerea de noi produse şi tehnologii în domeniul procesării şi marketingului produselor agricole şi forestiere;
• Investiţii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul.

Valentina Şoimu
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2007

Vizualizari: 689֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI