Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Camerele agricole – o opţiune guvernamentală riscantă

Preocuparea pentru reabilitarea Camerelor Agricole este puţin mai veche. Din păcate, soluţia propusă de actualii guvernanţi riscă să compromită rolul acestei instituţii rurale în gestionarea treburilor agricole.

La această concluzie au ajuns până şi cei chemaţi să asigure funcţionalitatea acestei noi structuri, dar şi cei cărora guvernanţii le atribuie un statut ce îi pune într-o postură profesională ridicolă.

Citind de la cap la coadă prevederile noului proiect legislativ, ai impresia că el a fost croit undeva în afara agriculturii, de către persoane care nu au avut nici măcar curiozitatea de a face o minimă documentare europeană în materie de Camere Agricole.

Lucrul cel mai important este că proiectul în forma propusă nu a fost încă adoptat, iar forul legislativ suprem are posibilitatea de a înlătura toate anacronismele din cuprinsul acestuia.

Ne îndoim că Parlamentul va lua în considerare şi opiniile celor care vor gestiona treburile Camerelor Agricole şi cu deosebire a producătorilor, care participă efectiv la realizarea producţiei în mediul rural.

Pentru a facilita acest demers, revista „Lumea Satului“ îşi propune să supună atenţiei Parlamentului opiniile venite din partea celor mai calificate personalităţi din mediul rural.

Înainte însă de a da publicităţii amendamentele propuse de aceştia, socotim că este necesară publicarea conţinutului proiectului Legii Camerelor Agricole, în forma elaborată de Guvern.

Proiect de lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Camerelor Agricole

Motivaţia

Înfiinţarea Camerelor Agricole are ca scop promovarea unei agriculturi durabile, moderne şi competitive, prin dezvoltarea exploataţiilor agricole, a fermelor familiale şi a bunelor practici din domeniu, precum şi prin valorificarea potenţialului agricol local.

Această iniţiativă răspunde obiectivului de descentralizare a administraţiei publice prin integrarea specificului local, agricol şi forestier în procesul de elaborare a normelor proprii de funcţionare.

Guvernul, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autorităţile locale prin Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale, asociaţiile de producători, fermieri şi orice alte forme asociative constituite în vederea promovării intereselor comune ale agricultorilor (sindicate, federaţii, organizaţii profesionale, organizaţii ale societăţii civile), precum şi, opţional, organisme de finanţare (bănci, fonduri mutuale, credit rural etc.) vor conlucra în vederea înfiinţării şi funcţionării Camerelor Agricole.

Definiţii generale

Cameră Agricolă este o structură asociativă autonomă, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din bugetul Consiliilor Judeţene şi locale, aflată în coordonarea metodologică a MADR.

Camerele Agricole se constituie ca un dispozitiv instituţional de reprezentare a agricultorilor, silvicultorilor, producătorilor şi procesatorilor, operatorilor din spaţiul rural, persoane fizice şi juridice, un ansamblu de structuri descentralizate, organizat ca o reţea naţională care facilitează schimbul de informaţii şi cooperarea între membrii pentru promovarea unei poziţii unitare şi fundamentate pe scopuri comune, în relaţia cu partenerii publici şi privaţi.

Principii

Înfiinţarea Camerelor Agricole are la bază următoarele principii:

Principiul descentralizării, consfinţind astfel faptul că dispozitivul instituţional de reprezentare a agricultorilor şi a celor asimilaţi lor constă într-un ansamblu de structuri descentralizate, alcătuind o reţea naţională pentru facilitarea schimburilor şi cooperării între membri. Camerele Agricole se constituie ca un sistem de reprezentare a membrilor acestora în faţa partenerilor publici şi/sau privaţi.

Principiul autonomiei, ce garantează dreptul Camerelor Agricole de a-şi stabili obiectivele de dezvoltare, programele de acţiune şi modul de gestionare a resurselor proprii, fără ingerinţe externe.

Principiul incompatibilităţii între misiunea de reprezentare şi activităţile comerciale: funcţiile Camerelor Agricole nu trebuie să conducă în niciun caz la realizarea unor tranzacţii comerciale cu agricultorii care le sunt membri.

Principiul profesionalizării, însemnând că doar fermierii, producătorii agricoli sau cei asimilaţi lor – crescători de animale, proprietari de păduri, pescari etc. – pot fi reprezentaţi de Camerele Agricole.

Principiul constrângerii bugetare care interzice utilizarea în alt scop de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a transferurilor speciale sau a sumelor alocate în scopul finanţării Camerelor Agricole.

Principiul asigurării resurselor necesare care presupune ca instituţiile implicate în înfiinţarea Camerelor Agricole să asigure resursele umane, financiare şi materiale necesare pentru buna funcţionare a acestora;

Principiul parteneriatului se regăseşte la toate nivelele de organizare a Camerelor Agricole şi promovează cooperarea internă, externă şi internaţională cu instituţii şi organizaţii similare, instituţii publice private cu respectarea obligaţiilor parteneriatului.

Principalele obiective

Înfiinţarea Camerelor Agricole are ca principale obiective:
a) promovarea intereselor economico-sociale ale populaţiei din mediul rural angajate în activităţi agricole;

b) dezvoltarea agriculturii de tip familial prin modernizarea fermelor familiale şi dezvoltarea agroindustriei;

c) creşterea contribuţiei sectorului agricol la produsul intern brut naţional;

d) reducerea disparităţilor dintre mediul urban şi rural;

e) protecţia mediului şi gestiunea durabilă a resurselor naturale;

 f) dezvoltarea durabilă şi echilibrată a teritoriului.

Statutul Camerelor Agricole

Camerele Agricole se înfiinţează prin reorganizarea instituţională a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi a altor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, specialiştii de la nivel local urmând a asigura expertiza necesară pentru îndeplinirea misiunii acestora.

Camerele Agricole sunt structuri autonome de interes public, cu personalitate juridică, având funcţie de consultare, de consiliere şi de reprezentare în domeniul activităţilor de interes agricol, forestier şi alte sectoare apropiate.

În acest sens, ele pot formula, la solicitarea autorităţilor publice sau din proprie iniţiativă, propuneri privind:

• politicile publice de orientare, coordonare şi dezvoltare a sectorului agricol;
• reglementările de ordin fiscal privind activităţile agricole;
• reglementările funciare şi silvice din mediul rural;
• formarea profesională a fermierilor;
• metodologia de stabilire a preţurilor, a modalităţilor de comercializare a produselor agricole şi/sau procesate;
• coordonarea acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, asigurarea unei concepţii unitare de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare;
• dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere;
• coordonarea exproprierilor pentru cauză de utilitate publică a terenurilor degradate şi pe care se înfiinţează perdele forestiere de protecţie;
• tratamente fitosanitare şi ameliorarea soiurilor şi a raselor de animale;
• agroturism;
• bunele practici agricole.

Structură

Camera Agricolă este structurată pe trei nivele: naţional, judeţean şi local, după cum urmează:

Camera Agricolă Naţională, cu sediul central în Bucureşti, este un organism executiv subordonat organismului ales, respectiv Adunarea Naţională/Consiliul Naţional al Camerelor Agricole din România. Camera Agricolă Naţională se află în coordonarea metodologică a MADR.

Camera Agricolă Judeţeană, cu sediul în fiecare dintre cele 42 de judeţe.

Camera Agricolă Locală, structură locală autonomă aflată în coordonarea Camerei Agricole Judeţene. Camerele Agricole Locale se vor înfiinţa într-un număr corespunzător nevoilor şi specificului fiecărui judeţ, la iniţiativa autorităţilor locale, dar fără a depăşi numărul comunelor din judeţ cu minimum 1.000 de locuitori.

Camerele Agricole au în componenţă:

- Organe reprezentative de  conducere – Consiliul de Conducere al Camerei. Organ ales, Consiliul dispune de întreaga putere de decizie referitoare la funcţionarea Camerei Agricole, stabilirea obiectivelor proprii, a programelor şi planurilor de acţiune, a modului de utilizare a resurselor alocate (umane, materiale şi financiare). Prerogativele, componenţa şi regulamentul de funcţionare sunt aceleaşi pentru toate Camerele Agricole.

- Organe de execuţie tehnico-operaţionale, reprezentând structura tehnico-administrativă a Camerelor Agricole – Serviciul Tehnic.

Membrii Serviciului Tehnic al Camerei Agricole reprezintă personalul tehnic de specialitate provenind din reorganizarea ANCA şi a altor instituţii aparţinând administraţiei agricole. Transferul de personal se va face conform Normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Mandatul organelor alese ale Camerelor Agricole este de 3 ani.

Consiliul de Conducere al Camerei Agricole este compus din:

a) La nivel local: aleşi locali (primar, consilieri locali) în proporţie de 20%; reprezentanţi aleşi ai producătorilor agricoli, membri de drept ai Camerei, în proporţie de 60%; alţi reprezentanţi ai comunităţii locale (preot, director de şcoală, personalităţi locale) în proporţie de 20%.

b) La nivel judeţean: aleşi locali (consilieri judeţeni, preşedinţi şi/sau vicepreşedinţi de Consilii Judeţene) în proporţie de 20%; reprezentanţi aleşi ai producătorilor agricoli, membri de drept ai Camerei, în proporţie de 60%; reprezentanţi ai structurilor MADR din teritoriu în proporţie de 20%.

c) La nivel naţional: reprezentanţi aleşi ai Camerelor Agricole judeţene (unul pe judeţ), ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, câte un reprezentant al asociaţiilor şi federaţiilor comunităţilor locale, reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice şi ai mediului universitar.

Finanţarea

Finanţarea Camerelor Agricole se va face conform următorului algoritm:

• alocări din bugetul MAPDR (pentru finanţarea salariilor personalului tehnic şi de specialitate);

• alocări din bugetele locale (însemnând cotă-parte din impozitul pe terenul agricol pentru finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare, de administrare a patrimoniului şi de asigurare a investiţiilor);

• contribuţia membrilor (din plata cotizaţiei, pentru finanţarea proiectelor prioritare).

Modalitatea de finanţare a Camerelor Agricole va fi detaliată în normele de aplicare a prezentei legi.
Camerele Agricole sunt structuri de utilitate publică.

Mod de funcţionare
Modul de funcţionare a Camerelor Agricole va fi stabilit prin Normele de aplicare ale prezentei legi.

Coordonarea la nivel administrativ

Rolul MADR

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va asigura, prin serviciile specializate, coordonarea metodologică a Serviciilor Tehnice din cadrul Camerelor Agricole.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va finanţa din bugetul propriu funcţionarea Camerelor Agricole de la nivel judeţean, conform metodologiei stabilite la finanţare.

REVISTA LUMEA SATULUI, NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2007

Vizualizari: 16870֩ Comentarii

 
֠ 1.     dr. IOAN MORARU -- (15-February-2010 )
IN LEGATURA CU INFIINTAREA CAMERELOR DE AGRICULTURA, AM SUSTINUT O TEZA DE DOCTORAT SI AM SCRIS 3 CARTI, ULTIMA IN MARTIE 2009 ,, AGRICULTURA ROMANIEI -INCOTRO?" A

֠ 2.     agronom -- (3-March-2010 )
la cate greseli a suportat agricultura cea de acum care se numeste camera agricola i-a pus capac;cred ca nu intereseaza pe nimeni de ce se intampla cu adevarat, ci orbiti doar sa schimbe profesionisti cu pilosi si care au terminat facultatea cu trenula

֠ 3.     pirvan.aurica -- (14-March-2010 )
anca- apartine ministerului agriculturii, camere agricole apartin de consiliile judetene,s-au schimnat directorii ,nu s-au luat salariile pe luna ianuarie si februarie,e un haus total cu aceste camere agricole prost organizate. Au ramas directiile agricole cu specialisti putini, dar apartin ministerului,nu pot acoperi toate comunele. Daca tot se vrea camere agricole ,ar trebui sa aiba si conducere centrala,si toti specialistii de la directii,consultanta ,sa fie salariati ai acestor camere, sa aiba aceiasi conducere sa apartina ministerului agriculturii.

֠ 4.     Adrian -- (17-March-2010 )
S-au infiintat camerele agricole fara sa se asigure si salarizarea specialistilor agricoli care functioneaza in aceste noi structuri...Cum e posibil asa ceva? Cum sa supravietuiasca acesti oameni fara sa fi primit macar un singur salariu in anul 2010? Sunt rate de platit la banci, sunt servicii utilitare de platit, sunt familii de intretinut.Oare nimeni nu se gandeste la toate acestea? Unde e grija fata de oameni? Atat de inumani am devenit incat am ajuns sa distrugem destinele semenilor nostri?

֠ 5.     Salistean Domnica -- (19-April-2010 )
Am lucrat 32 de ani in agricultura ca sa vad lucruri mai bune. .Fiecare comuna,cit de mica ar fi are nevoie de un inginer,agromom,zootehnist,dar INGINER nu consilieri politici,nu alte cadre rude cu unii si cu altii. Pacat de noi,ca am facut atita scoala ,si am crezut in meseria asta nobila.Totii stiu teoretic,dar practic nu se face nimic. Sa ne plateasca statul cu un salariu bun,ca si noi am dat piine tarii,carne si lapte si totusi...mai lucram in agricultura. DUMNEZEU SA VA LUMINEZE MINTEA SA AVETI GRIJA DE SPECIALISTII IN PRIMUL RIND.CU RESPECT SALISTEAN DOMNICA ING LA DADR ALBA COMUNA OHA

֠ 6.     consultant -- (23-May-2010 )
stres,incertitudine,umilinte, de acestea am avut parte din 1998 pina in prezent,iar acum camerele agricole,pina cind,credeti ca vom mai suporta ?

֠ 7.     daniel -- (25-May-2010 )
buna seara as avea o intrebare la care as dori dak se poate sami raspundetzi, se tot spune ca se infinteaza camera agricola se dau in functiune dar, se stie o data clara sau o perioada a a anului pt ca aceasta forma de organizare pare sa fie mai rasarita si in ajutorul agricultorilor. va multumesc anticipat

֠ 8.     diaconu mariana -- (26-June-2010 )
domnilor guvernanti ce rol poate sa aiba preotul si directorul de scoala in conducerea camerelor agricole este cea mai mare aberatie dumnezeule ne trebuie SPECIALISTI IN AGRICULTURA NU NE-AM SATURAT DE PRESEDINTII DE C.A.P?

֠ 9.     Dumi Dorin -- (3-July-2010 )
În componenţa camerelor agricole intră: primar, consilieri locali, reprezentanţi aleşi ai producătorilor agricoli, preot, director de şcoală, personalităţi locale. Rezultă un fel adunare populară, pestriţă, cu o mulţime de membrii de umplutură. Ce caută popa, directorul de şcoală, toţi consilierii locali şi alte personalităţi locale ? Trebuie mers pe specializare, rolul cadrelor cu calificare pentru agricultură se pierde în această structură amalgamată. Ce reprezintă aceste camere? Sfatul bătrânilor, marea adunare populară a localităţii ?

֠ 10.     nelu -- (14-July-2010 )
Domnilor Guvernanti, Dupa 20 de ani de cautari, incercari, propuneri etc., agricultura a mers, din pacate, din ce in ce mai greu, iar agricultorii adevarati au fost tot mai dezamagiti. Cred ca este timpul sa dam Cezarului ce e al Cezarului. Cine crede ca se pricepe la toate, in realitate nu se pricepe la nimic bine. Orice domeniu de activitate are mai multe verigi obligatorii, iar cand toate acestea sunt asezate intr-o ordine fireasca, logica si legala, lucrurile vor merge bine de la sine. Consider ca prima veriga trebuie constituita din: specialisti, surse de finantare si legi echilibrate.

֠ 11.     virgil -- (22-July-2010 )
Ar fi o mare umilinta pentru personalul tehnic al Camerelor agricole daca se va ajunge ca acesta sa fie evaluat, selectat sau disponibilizat dupa bunul plac al unui Cosiliu administrativ care nu are nicio competenta sa faca toate acestea si care a fost anexat arbitrar la Camerele agricole printr-o lege neinspirat facuta(salut opinia exprimata la comentariul 8). Pe de alta parte, Camerele agricole vor dispare repede din peisajul institutional agricol daca nu vor fi finantate integral de la buget, deoarece fermierii sunt mult prea saraci pentru a plati ei serviciile prestate de aceste camere.

֠ 12.     george -- (21-August-2010 )
As vrea sa cred ca cei ce ne guverneaza stiu ce fac si nu vor transforma Camerele agricole in niste avortoni(structuri agricole de tip struto-camila,formate din specialisi agricoli dar si din nespecialisti - profesori, preoti,fermieri, organizatii neguvernamentele etc. - acestia din urma fiind investiti cu putere de viata si de moarte asupra celor dintai), adica niste organizatii profesionale ce sunt sortite pieirii. Pentru a fi utile agriculturii si pentru a supravietui, Camerele agricole trebuie finantate de la buget si sa functioneze ca institutii publice si nu ca ONG-uri.

֠ 13.     vasile -- (29-August-2010 )
Parlamentarii nostri daca nu sunt in stare s-a enita o lege a camerelor sa copie modelul austriac sau francez.Cred ca dupa 01.01.2011 se va intampla la fel ca la dadr si cu cei de la consultanta agricola.Am mancat paine amara la fostele CAP dar si dupa 89 la retrocedarea terenurilor vechilor proprietari.Niciodata cei de la judet si minister nu au tinut cu cei din teritoriu,am fost primii sacrificati.Faptul ca din conducerea noilor camere fac parte si alte"cadre"in afara de fermieri este o aberatie,forba noastra "la fotbal si la agricultura toti se pricepi".Doamne ajuta!

֠ 14.     Chis Marian -- (10-September-2010 )
Disponibilizarile masive operate la DADR Judetene au lipsit agricultura si de putinii specialisti pe care ii mai avea in teren.S-au investit valori materiale in pregatirea noastra,valori care prea usor sunt trecute pe pierderi.Camerele agricole ar putea valorifica acest potential,pentru-ca,sa fim realisti,agricultura se face la sat si cine o vede fara specialisti nu traieste in acest secol.Oare de ce se distruge o structura fara a avea alta pregatita?Si apropo:care este rolul in Consiliu a acelui segment de 20% numit "alti reprezentanti ai comunitatii locale".Sa auzim de bine.

֠ 15.     miron -- (18-September-2010 )
Este incredibil sa constati ca nici aici nu se renunta la politizare.Agricultura sufera in prezent de lipsa de bani, de oportunitati de desfacere a productiilor, iar nivelul tehnologic este foarte scazut.Consultantii agricoli au beneficiat de un nivel ridicat de instruire, iar acum sunt lasati pe mana unor consilieri locali si ai preotului.Agricultura noastra nu se doreste a se dezvolta, trebuie sa fim numai o piata de desfacere.Dumnezeu sa ne ajute!

֠ 16.     elena -- (5-October-2010 )
a evaluat cineva din ministerul agriculturii cate proiecte au fost intocmite de consultanti si ce valoare de finantare au?cred ca nici nu stiu acest lucru si drept rasplata ne lasa pe drumuri, pe unii dupa 30 de ani de munca in agricultura si 10 ani de consultanta .STMATI GUVERNANTI VA MULTUMIM PENTRU APRECIERI. aduceti in structura camerelor agricole popii, politistii , consilierii locali, primarii etc si veti vedea ce treaba vor face si cum se va relansa agricultura. SUCCES!!!!!!!!!!!!!!!!

֠ 17.     maria -- (15-October-2010 )
De cind lucrez in agricultura (1981) si pina in prezent noi specialistii agricoli am fost mereu la ordinele primarilor, a asa zisilor reprezentanti ai taranilor, intotdeauna ne-am lasat codusi de altii; ce va face sa credeti ca acum va fi altfel? De aceea marea restructurare s-a putut face doar in agricultura.Intereseaza pe cineva ce costuri morale si psihice au avut aceste disponibilizari pentru cei din domeniu. Credeti domnule ministru ca acesti oameni vor mai intra vreodata in sistem? Cind ?!Astept raspuns la viata satului.

֠ 18.     Sonia Bucur -- (26-October-2010 )
Domnule Presedinte Traian Basescu,aveti cumva reprezentarea ce ati facut din agricultura Romaniei prin eliberarea din functie a peste 3.000 functionari publici? Cunoasteti ca acestia erau singurii care se ocupau de informarea agricultorilor si ca reprezentind inspectia in teritoriu erau singurii executanti,singurii care lucrau efectiv ?Cum credeti ca va functiona M.A.D.R. fara noi care faceam toata munca Directiilor Agricole ?Stiti printre cei 3.000 disponilizati citi doctori si specialisti adevarati in domniul agriculturii sunt? In cadrul APIA stiti citi sunt specialisti din personal ?veri

֠ 19.     nelu -- (26-October-2010 )
"Impuscatul" ,considerat pe nedrept de analfabeti ca fiind fara cultura a salvat in repetate rinduri Romania folosindu-se de agricultura,a achitat datoria externa,a construit un canal Dunare-Marea Neagra,un Trasfagarasan,metroul,palatul in care va hurzuluiti voi,majoritatea proprietatilor in care locuiesc peste 70% dintre romani,etc.etc. Domnilor Conducatori,Voi Cind o sa intelegeti ca Romania poate iesi din orice impas dezvoltind agricultura moderna si turismul ? Stiti, sunt sigur,dar nu vreti. De Ce ? Este foarte geu noi,multimea, sa ne explicam.Stiti ce ati facut din Romania ?-UN IAD _

֠ 20.     Dr. Ing. ... somer -- (5-November-2010 )
Este rusinos unde am ajuns cu agricultura Romaniei. Cine se gandeste la taranul roman, "fermierul" si copii sai? I-am dat pamant, a fost fericit si l-am inrobit cu birocratia din ce in ce mai tare. CINE sa-L ajute in hatisul de hartii? Sunt uni care stiu doar sa semneze.Sa-i ajute domni "nepotii si verii de la APIA care nici nu-si imagineaza cei SUDOAREA SECERISULUI.

֠ 21.     Dumitru -- (15-November-2010 )
Dragi conducatori, iubiti conducatori ai Camerelor Agricole, distinsi politicieni ce ati numit incompetentii la Camerele Agricole de ceva timp. Este rusinos cum ministerul, CJT local isi aroga niste atributiuni pe care nu stiu cum sa le bulverseze mai bine. Este o RUSINE domnule Ministru al Agriculturii ca prin politruci dumneavoastra ati reusit sa distrugeti un inceput de Camera Agricola. Conducet contra Legii domnule Ministru al Agriculturii. Va faceti ca puneti ordine, dar puneti incompetenti, corupti in sistemul camerelor Agricole. Pacat de UE, Regret ca sunt consultant si repr. o asoc.

֠ 22.     Mora Gheorghe -- (27-February-2011 )
Camera agricola reprezinta interesele membrilor sai,ea le rezolva problemele in fata legi,deci ea va fi formata din alesii locali care poarta in spate toate greutatile zonei locale a camerei.Intre cei alesi nu are ce cauta primari,consilieri,preoti,dascali etc, din oficiu.Trebuie sa faca parte numai si numai oameni alesi.La aceasta lista se pot adauga specialisti platiti de catre camera cu contract permanent sau de ocazie(la nevoie). Daca apar si alte pareri contrare acestea sunt manipulare,politica,hotie etc.Cu deosebita consideratie M.G.-Resita

֠ 23.     Mironescu -- (10-April-2011 )
Nu este nimic bun.Ce cauta primarul in conducerea camerei agricole. Sunt primari in tara aceasta cu 4 clase sau cu 8 clase.

֠ 24.     istudor petre -- (25-May-2011 )
sa ne fie rusine: pentru faptul ca nu am fost in stare sa ne alegem conducatorii, pentru faptul nu suntem in stare sa ripostam antunci cand vedem ca se alege praful de tara asta,pentru faptul ca nu suntem in stare filtram pe cei buni de cei rai si ii aducem pe toti la acelasi nivel suntem toti o apa si un pamant sa ne fie rusine pentru ca nu am fost in stare sa pastram lucrurile bune din '89 iar agricultura era buna si am fauto farame.

֠ 25.     maria -- (15-May-2011 )
Vai de agricultura tarii , nu intereseaza nici pe ministrul agriculturii ce se intamla cu ea , doar el face numai inrilniri nu si agricultura .

֠ 26.     bucur ion -- (2-July-2011 )
este foarte greu sa pricep ce se intimpla cu mai Marii nostrii, Romania poate oricand sa iasa din impas cu agricultura si tuirismul , a facut-o in repetate rinduru in istorie. de ce nu o faceti si voi ? De ce ati irosit experienta ultimilor specialisti in domeniu , de ce nu-i folositi , de ce nu le dati de munca si de ce nu priviti la mizeria in care a ajuns agrucultura romana ? Sunati-ma si va pot da solutii viabile .

֠ 27.     bucur veronica -- (2-July-2011 )
Sunt unul dintre cei 3.000 specialisti care au fost disponibilizati , dar prin instanta de judecata am fost reintegrata . Nu pricep cum a fost posibil ca tocmai cei care au lucrat efectiv in agricultura romaniei sa fie dati afara . Se cunoaste cumva cine a dus la degadarea totala a agriculturii romanesti,ce interese sunt, ce se urmareste si de catre cine ? E posibil ca noi , care reprezentam grinarul Europei sa folosim malai,faina ,fructe si legume importate din tari care reprezinta 1/4 din Cimpia romana ? Nu va este rusine , nu mai aveti nici un fel de demnitate ? Pacat .

֠ 28.     Mironescu -- (16-July-2011 )
De ce o lege atât de proastă Cred că este cazul să se termine cu prezenţa primarilor fără şcoală din administraţia publică.Nu este normal ca un primar cu 8 clase târăte să comande funcţionari şi specialişti cu câte 2-3 facultăţi absolvite.

֠ 29.     geo -- (4-August-2011 )
ce sa ne mai miram asta este romania unde orcine se pricepe la toate dar nu se face nimic din cauza lipsei de experienta.... sau avem nevoie si de preoti(fara suparare)care trebuie sa ingroape agricultura romineasca deja moarta asta e raminem pina la urma cu speranta

֠ 30.     Ioana Tudor -- (16-May-2012 )
Curs de ciupercar. S-a deschis la Buc. pe 12 mai. Asteptam inscrieri, tel.0745420536. Dupa o absenta de 3 ani, tot din cauza acestor organizari-dezorganizari.

Răspunsurile la întrebarile dumneavoastră le puteţi găsi în revista tiparită. Abonaţi-vă acum la Lumea Satului şi veţi avea gratuit suplimentul Agro-Business. Detalii aici

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI