Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Totul despre fondurile europene

Dacă deţineţi studii de fezabilitate mai vechi întocmite pentru accesarea programului SAPARD sau a altor programe, acestea pot fi actualizate.

Vă atragem atenţia că, pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile cu actualizarea studiilor de fezabilitate trebuie să fie efectuate după 1 ianuarie 2007, la o dată pe care o va decide ulterior Autoritatea de Management. Veţi primi bani doar pentru actualizarea studiului de fezabilitate, şi nu pentru plata lui integrală.

Indiferent de multitudinea de instrumente de finanţare care v-ar putea susţine mai multe proiecte, să nu începeţi mai mult de două investiţii concomitent.

Identificarea ideii de proiect

Întotdeauna vor exista investiţii care trebuie făcute în comuna dumneavoastră. Rolul Consiliului Local şi al Consiliului Judeţean este acela de a identifica investiţiile cu adevărat necesare şi stringente la nivelul localităţii. Aceste necesităţi trebuie însă ordonate în funcţie de priorităţi, ceea ce se poate realiza chiar prin consultarea cetăţenilor din localitatea respectivă.

Verificarea eligibilităţii investiţiei

Odată ce a fost identificată prioritatea investiţiilor şi a fost selectată ordinea în care se vor implementa acestea, veţi analiza fiecare investiţie în ordinea importanţei, printr-o verificare informativă.

Practic, acum trebuie să verificaţi dacă investiţiile pe care doriţi să le realizaţi pot fi finanţate prin FEADR, cu alte cuvinte, dacă investiţia este eligibilă în cadrul FEADR.

Aceasta reprezintă o etapă esenţială şi foarte importantă, deoarece există riscul ca, pe de-o parte, investiţia pe care doriţi să o realizaţi să nu poată primi finanţare (investiţia să nu fie eligibilă), iar pe de altă parte investiţia să fie încadrată defectuos în cadrul programului de finanţare.

În acest proces delicat de verificare a eligibilităţii vă poate fi de mare folos colaborarea cu echipa de specialişti pe această problematică din cadrul Consiliului Local şi/sau al Consiliului Judeţean, dar şi din cadrul instituţiilor implicate în implementarea FEADR (Direcţiile judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi a municipiului Bucureşti, Oficiile judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Oficiile judeţene de Consultanţă Agricolă).

Studiul de fezabilitate

Din momentul în care aţi stabilit că investiţia propusă este eligibilă în cadrul FEADR şi aţi identificat sursele de finanţare necesare demarării acesteia, primul document pe care trebuie să îl elaboraţi va fi studiul de fezabilitate şi prefezabilitate, după caz, pentru unele investiţii complexe.

Evident, acest document va fi întocmit de către specialişti, iar plata aferentă va fi făcută numai în urma achiziţiei publice.

Vă reamintim că această cheltuială este eligibilă pentru a fi rambursată de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).

Cererea de finanţare

Următoarea etapă în accesarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin FEADR este întocmirea Cererii de Finanţare (CF), alcătuită din formulare specifice şi din documentele justificative prevăzute în procedura de accesare a FEADR.

În afară de studiul de fezabilitate, există câteva documente de maximă importanţă pe care nu trebuie să le treceţi cu vederea:

- Hotărârea Consiliului Local al comunei beneficiare privind necesitatea investiţiei;
- Hotărârea Consiliului Local că va suporta cheltuielile de întreţinere;
- Hotărârea Consiliului care să ateste că lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru primul an de execuţie şi că pentru următorii ani vor fi cuprinse în bugetul local până la realizarea investiţiei.

Trebuie să aveţi în vedere şi următoarele cerinţe:

- Consiliul Local al comunei beneficiare trebuie să aibă experienţă şi trebuie să demonstreze că dispune de capacitatea necesară de a implementa proiectul pentru care s-a solicitat ajutorul financiar nerambursabil;
- îndeplinirea tuturor celorlalte condiţii prevăzute în cererea de finanţare privind Planul de Urbanism General, Studiul de Fezabilitate, avize şi acorduri necesare implementării proiectului etc.

De asemenea, în această etapă Consiliul Local care solicită finanţarea trebuie să desemneze doi reprezentanţi în relaţia cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit:

- un Responsabil Legal care va desemna Contractul de finanţare cu Autoritatea Contractantă – APDRP (în cazul în care cererea va fi selectată), şi acesta poate fi chiar primarul comunei.

Solicitantul nu are dreptul să participe la Licitaţia de proiecte sau să primească ajutor financiar nerambursabil dacă se află într-una din următoarele situaţii:

- este acuzat din cauza unei greşeli privind conduita profesională, având ca soluţie finală res judicata (împotriva căreia niciun apel nu este posibil);
- se face vinovat de grave deficienţe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace, pe care APDRP le poate justifica;
- nu a îndeplinit obligaţiile de plată către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv a contribuţiei asigurărilor sociale, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare;
- se face vinovat de faptul că nu a prezentat informaţiile cerute de către APDRP, ca o condiţie de participare la licitaţie sau contractare;
- a fost declarat că încalcă prevederile contractuale sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale conform unui alt contract încheiat cu APDRP sau alte contracte finanţate prin fondurile Comunitare.

Este bine de ştiut că, pentru realizarea unor investiţii, vă puteţi asocia şi cu alte Consilii Locale, formând o Asociaţie Intercomunitară. În acest caz, la Cererea de finanţare trebuie ataşată Hotărârea de Asociere a acestora, unde se va specifica clar:

- Consiliul Local desemnat să reprezinte Asociaţia Intercomunitară;
- contribuţia fiecărui asociat;
- angajamentele şi responsabilităţile fiecărui asociat cu privire la implementarea proiectului.

Solicitantul va fi în acest caz Asociaţia Intercomunitară iar, în caz de selecţie, partea contractoare este Consiliul Local desemnat să reprezinte asociaţia („Beneficiarul“).

Aprobarea Proiectului

Proiectul, care conţine Cererea de finanţare şi toate documentele tehnice şi administrative anexate, va fi depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – structură judeţeană a APDRP.

La Oficiul Judeţean, proiectul este verificat pentru conformitate (dacă este corect întocmit şi dacă acesta conţine toate documentele privind investiţia propusă, aşa cum se cere), urmând să se efectueze o verificare la faţa locului a elementelor prezentate de către solicitant în documentaţie, pentru a se evalua situaţia reală.
După această etapă, cererea dvs. este transmisă la Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – structură regională a APDRP – care va verifica eligibilitatea proiectului (dacă proiectul respectă criteriile specifice FEADR pentru finanţare).

Având în vedere că Centrul Regional are o limită de competenţă în funcţie de valoarea investiţiei şi în cazul în care investiţia depăşeşte plafonul prevăzut în Manualul de proceduri, competenţa este direcţionată spre sediul central al APDRP.

După verificare, dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate, proiectul este declarat eligibil, beneficiarul fiind informat în scris (notificat) că proiectul a fost acceptat pentru finanţare.

Proiectul este eligibil. Ce urmează?

a. dacă Cererea de finanţare este declarată eligibilă şi selectată, veţi semna Contractul de finanţare;
b. următorul pas este elaborarea proiectului tehnic, care, după caz, poate fi făcută şi înainte de semnarea Contractului de finanţare;
c. odată ce proiectul tehnic a fost elaborat, veţi începe achiziţiile publice şi semnarea contractelor pentru lucrări, prestări servicii sau furnizări de bunuri;
d. cererile pentru solicitarea rambursării plăţilor corespunzătoare fiecărei tranşe se depun la Oficiile Judeţene.

Ce trebuie să ştiu despre achiziţiile publice?

Achiziţiile publice sunt guvernate de reguli şi acţiuni care reglementează cheltuirea banilor publici. Procesul achiziţiilor publice se concretizează printr-o cerere lansată de organismele de interes public care este în concordanţă cu oferta propusă de un operator economic.

APDRP, prin direcţiile de specialitate, stabileşte obligaţiile contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari, aprobă începerea derulării proiectelor şi verifică, autorizează şi efectuează plăţi către beneficiarii proiectelor finanţate.

Achiziţiile publice sunt defalcate pe 3 tipuri de contracte:

1. achiziţii publice de servicii – exemple: studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, consultanţă, verificare proiect, monitorizare/verificare prin inspectori de şantier, asistenţă tehnică, audit, studii de piaţă etc.;

2. achiziţii publice de produse – furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing;

3. achiziţii publice de lucrări – execuţia de lucrări sau execuţia unei construcţii, incluzând atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări.

REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 2, 16-31 IANUARIE 2008

Vizualizari: 934֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI