Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Hotărârea Guvernului nr. 1.306, din 24 octombrie 2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. (MO al României, Partea I, nr. 753, din 6 octombrie 2007)

Admiterea României în Uniunea Europeană a constituit unul dintre obiectivele majore prioritare pentru politicienii şi guvernanţii de după 1989.

Îndeplinirea unui astfel de obiectiv – ca şi intrarea României în NATO – a necesitat eforturi uriaşe din partea statului şi a cetăţenilor noştri pentru crearea cadrului legislativ general şi a unei baze materiale care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor impuse de Uniunea Europeană.

Pentru aceste considerente am apreciat că este util şi necesar ca, în rândurile de faţă, să prezentăm câteva dintre reglementările pe care le conţine actul normativ adoptat de Guvern privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare.

Normele metodologice de aplicare a OG nr. 79/2003 conţin – pentru o mai bună înţelegere – unele texte ce definesc anumiţi termeni din cuprinsul lor, după cum urmează:

- prin cheltuială neeligibilă, în sensul OG nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege orice sumă plătită din bugetul general al Comunităţilor Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor sau din bugetele din care provine cofinanţarea aferentă, care a fost obţinută sau utilizată cu nerespectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent de natura sau destinaţia acesteia;

- creanţele bugetare rezultate din nereguli, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente, reprezintă sume de recuperat la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau la bugetele de cofinanţare din care fondurile au fost avansate, astfel:
a) Bugetul de Stat; b) Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat; c) bugetele fondurilor speciale; d) bugetul Trezoreriei Statului; e) bugetele instituţiilor publice autonome; f) bugetele instituţiilor publice finanţate de la Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz; g) bugetul fondurilor externe nerambursabile;
h) bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti; i) bugetele instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; j) bugetele instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii; k) bugetele împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau operatorilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora (Art. 1, alin. (2), (3)).

Anterior efectuării controlului acestor fonduri, conducerea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare stabileşte pentru fiecare activitate de constatare componenţa nominală a echipei care va efectua verificarea, durata unei astfel de verificări şi mandatul privind obiectul verificărilor, stabilirea prejudiciului şi a debitorilor.

E bine de ştiut că procesul-verbal de constatare, însuşit de conducerea autorităţii competente în gestionarea fondurilor comunitare, reprezintă titlu de creanţă şi se comunică debitorului în condiţiile prevăzute de lege, precum şi faptul că pe parcursul activităţilor de control/constatare cei verificaţi au dreptul să formuleze observaţii care se analizează de echipa de verificare. (Art. 2, alin. (1), (8) şi (11)).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 2, 16-31 IANUARIE 2008

Vizualizari: 678֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI