Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Legea nr. 10, din 11 ianuarie 2008, pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului Naţional de Tractoare (MO al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008)

Din însăşi titulatura acestei legi se poate desprinde, cu destulă uşurinţă, că obiectivul urmărit de legiuitor îl constituie diminuarea poluării, prin scoaterea din uz a tractoarelor vechi, cu perioada de exploatare depăşită, precum şi creşterea productivităţii activităţii din agricultură, aşa cum, de altfel, se prevede la art. 2 din lege.

Pentru o facilă înţelegere a reglementărilor stabilite, legiuitorul a găsit de cuviinţă ca la art. 3 să definească anumiţi termeni şi expresii, după cum urmează:

• tractor uzat – orice tractor care aparţine unei persoane fizice, având domiciliul sau reşedinţa în România cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, saşiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul centralizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;

• proprietar – orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un tractor uzat, cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricaţiei, pe numele său, precum şi moştenitorii săi;

• producător validat – orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în program.

Pentru validare, orice persoană juridică, fie ea producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitori autorizaţi ai acestora, care doreşte înscrierea în program, depune la Autoritate o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul OUG nr. 196/2005, privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare (art. 4 din lege).

După depunere, Autoritatea analizează documentaţia şi, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare. Autoritatea face publică lista producătorilor validaţi prin MO al României, Partea a III-a (art. 5, (1) şi (2)).

Proprietarul unui tractor uzat trebuie să ştie că, potrivit art. 6 din lege, poate beneficia de o primă în cuantum de 17.000 lei dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea unui tractor nou;
b) a predat tractorul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere;
c) a radiat tractorul uzat;
d) achiziţionează un tractor nou de la producătorul validat la care s-a înscris.

Atenţie! Comercializarea ulterioară a tractoarelor uzate complet sau introducerea pe orice cale spre utilizare a caroseriei, a saşiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizaţi, prevăzuţi la art. 6 lit. b), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Constatarea contravenţiei de mai sus şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 6, 16-31 MARTIE 2008

Vizualizari: 692֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI