Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Totul despre fondurile europene

Dispoziţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice în vigoare sunt obligatorii pentru atribuirea Contractului de achiziţie publică, încheierea Acordului-cadru şi organizarea concursului de soluţii.

Contractul finanţat sau subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% de către o autoritate contractantă (în acest caz APDRP) se consideră a fi Contract de achiziţie publică şi se atribuie potrivit prevederilor OUG nr. 34/2006. Contractul de finanţare trebuie să conţină, în mod obligatoriu, o clauză privind respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 pentru atribuirea Contractelor de achiziţie publică.

Care sunt etapele unui proces de achiziţie publică?

Elaborarea documentaţiei de atribuire/de selectare

• stabilirea specificaţiilor tehnice sau a documentaţiei descriptive;
• stabilirea clauzelor contractuale, inclusiv a cerinţelor minime de calificare şi a criteriului de atribuire – dacă este cazul, se solicită garanţie de participare;
• completarea Fişei de date a achiziţiei şi stabilirea formularelor şi a modelelor;
• anunţul către Ministerul Finanţelor Publice privind verificarea procedurală;
• definitivarea documentaţiei de atribuire.

Chemarea la competiţie

• publicarea anunţului de participare şi punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire;
• răspunsul formulat la solicitările de clarificare;
• evitarea conflictului de interese.

Derularea procedurii de atribuire

• dacă este cazul, primirea candidaturii şi selectarea candidaţilor şi derularea rundelor de discuţii;
• stabilirea şi anunţarea termenului pentru elaborarea ofertelor;
• primirea şi deschiderea ofertelor;
• examinarea şi evaluarea ofertelor;
• stabilirea ofertei câştigătoare.

Atribuirea contractului de achiziţie publică

• notificarea rezultatului;
• respectarea perioadei de aşteptare pentru depunerea şi, dacă este cazul, soluţionarea contestaţiilor;
• semnarea Contractului sau încheierea Acordului-cadru;
• transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire.

Încheierea dosarului de achiziţie publică
Derularea Contractului/Acordului cadru

• dacă este cazul, constituirea garanţiei de bună execuţie;
• derularea Contractului;

Finalizarea Contractului

• recepţia finală şi, dacă este cazul, eliberarea garanţiei de bună execuţie.
Analiza procesului.

Cum pot evita un conflict de interese?

O atenţie deosebită trebuie acordată evitării conflictelor de interese. Acestea apar atunci când funcţionarii publici sau contractuali din sectorul public sunt influenţaţi de interese personale atunci când îşi desfăşoară activitatea. Conflictul de interese poate fi de natură financiară şi nefinanciară.

Contractantul nu are dreptul de a angaja pentru îndeplinirea Contractului de achiziţie publică persoane fizice sau juridice care:

• au participat la întocmirea documentaţiei de atribuire;
• au fost implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaturilor sau ofertelor.

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare, respectiv evaluare a candidaturilor sau ofertelor următoarele persoane:

• soţ/soţie, rudă sau afin (rudă prin alianţă), până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din Consiliul de administraţie/organismul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

• persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes sau acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

• persoane aflate într-o situaţie care, în mod obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea imparţialităţii pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

După numirea comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt obligaţi să dea o declaraţie de interese, imparţialitate şi confidenţialitate.

REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 3, 1-15 FEBRUARIE 2008

Vizualizari: 898֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI